คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

วิชาการ

QUICK LINK
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
Asst.Prof Surachai Am-ugsorn
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Deputy Dean of Academic and Research
งานวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพ
งานหลักสูตรและตำราเรียน
งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
     

Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี