คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

วิชาการ

QUICK LINK
 
 • ข่าวสารการอบรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประกาศ/รับสมัครงาน

 
 •   กิจการนักศึกษา  
 •   งานวิชาการ  
 •   งานประกันคุณภาพ  
 •   งานบริการวิชาการ  
 •   งานหลักสูตรและตำราเรียน  
 •   บริหารและวางแผน  
 •   พัฒนาวินัย  
 •   งานวิจัย  
 •   งานวิเทศสัมพันธ์  
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ทดสอบแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ทดสอบแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
check-list แบบฟอร์มดาวน์โหลด
โครงการและหนังสือขออนุมัติ (1) แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบประเมินฝึกอบรม แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด

 
 •   ประกาศ  
 •   ระเบียบ  
 •   ข้อบังคับ  
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ประกาศ ทดสอบประกาศ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ระเบียบ ทดสอบระเบียบ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ ทดสอบข้อบังคับ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ


หลักสูตร / แผนการเรียน
ศูนย์วาสุกรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [Download]
ศูนย์สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร [Download]
ศูนย์หันตรา
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [Download]
ศูนย์นนทบุรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
ศูนย์ประจำคณะ
ศูนย์นครสวรรค์

ปฏิทินการศึกษา
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ทดสอบ ปฏิทินการศึกษา 1 ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้อง / ตารางสอน / ตารางเรียน
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ตารางการใช้ห้อง ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

BBBB
10 ธันวาคม 2557

aaaaa
01 ธันวาคม 2557

กกกก
16 ธันวาคม 2560

ทำบุญ วิจัย
18 พฤศจิกายน 2557

ตรวจ 5 ส 2556
02 พฤศจิกายน 2556Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี