คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | วิทยาลัยการจัดการ

วิชาการ

QUICK LINK
 
   
 •   งานวิชาการ  
 •   งานประกันคุณภาพ  
 •   งานบริการวิชาการ  
 •   กิจการนักศึกษา  
 •   บริหารและวางแผน  
 •   พัฒนาวินัย  
 •   งานหลักสูตรและตำราเรียน  
 •   งานวิจัย  
 •   งานวิเทศสัมพันธ์  
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- ทดสอบแบบฟอร์ม 1 [Download]
- ทดสอบแบบฟอร์ม 2 [Download]
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
- ประกาศ ทดสอบประกาศ [Download]
- ระเบียบ ทดสอบระเบียบ [Download]
- ข้อบังคับ ทดสอบข้อบังคับ [Download]
หลักสูตร
- ทดสอบ หลักสูตร 1 [Download]
แผนการเรียน
- ทดสอบ แผนการเรียน 1 [Download]
ปฏิทินการศึกษา
- ทดสอบ ปฏิทินการศึกษา 1 [Download]
ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
- ตารางการใช้ห้อง [Download]
- ตารางสอน [Download]
- ตารางเรียน [Download]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- ทดสอบ ระดับคณะ (SAR) [Download]
- ทดสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ [Download]
- ทดสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี [Download]
- ทดสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด [Download]
ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- check-list [Download]
- โครงการและหนังสือขออนุมัติ (1) [Download]
- แบบประเมินฝึกอบรม [Download]
- แบบฟอร์มการเงิน [Download]
- แบบฟอร์มโครงการ [Download]
- แบบฟอร์มพัสดุ [Download]
- แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม [Download]
- ใบสำคัญรับเงิน [Download]
- แบบฟอร์มการเงิน [Download]
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม [Download]
ระเบียบ
- สรุปสาระสำคัญของระเบียบ พ.ศ.2549 และความแตกต่างจาก พ.ศ.2545 [Download]
ข้อบังคับ
คำสั่ง
- คำสั่ง [Download]
- คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการสาขาวิชา [Download]
ประกาศ
- สรุปสาระสำคัญ ฉบับที่ 2 และความแตกต่างจากฉบับที่ 1 [Download]
ระเบียบ
- ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 [Download]
ข้อบังคับ
- test [Download]
ประกาศ
- ประกาศคณะ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม [Download]
- testกิจการนักศืกษา [Download]
คำสั่ง
แบบฟอร์มที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
- บันทึกรายชื่อสปอนเซอร์และประมาณการค่าใช้จ่าย [Download]
แบบฟอร์มทุนการศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
แบบฟอร์มใบลา
- ทดสอบใบลา [Download]
- ไม่มีเอกสาร [Download]
แบบฟอร์มศึกษาต่อ
- คำร้องทั่วไป [Download]
- แบบรายงานผลการศึกษา [Download]
- ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานผลการศึกษา [Download]
- รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ [Download]
- การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 [Download]
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในและต่างประเทศ พ.ศ.255 [Download]
หนังสือต่างๆ
- ไม่มีเอกสาร [Download]
- แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/งานวิจัย [Download]
รายงานประจำปี
- แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559 [Download]
แบบประเมินบุคลากร
- แบบประเมินบุคลากรสายวิชาการ [Download]
ระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่ง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทย [Download]
- ทดสอบ3 [Download]
- จำนวนบุคลากรของคณะฯ [Download]
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ไม่มีเอกสาร [Download]
จัดสรรงบประมาณ
- ทดสอบ [Download]
เอกสารอื่น ๆ
- ทดสอบ002 [Download]
แบบฟอร์ม
- ใบลาพักผ่อน [Download]
- แบบฟอร์มสอบสวน-ลงโทษ [Download]
- ประกาศยกย่อง [Download]
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
- ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการลงโทษ พ.ศ.2548 [Download]
- ระเบียบ มทร.ส. ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2551 [Download]
- ระเบียบ มทร.ส. ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2551 [Download]
- ประกาศ บท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกาย [Download]
- ประกาศ บท. เรื่อง ยกย่องการทำความดี [Download]
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พัฒนาวินัยประจำสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553 [Download]
หนังสือเวียน
- หนังสือเวียนต่าง ๆ ของคณะ [Download]
ข้อมูล TQF
- ทดสอบ TQF [Download]
ข้อมูลเผยแพร่
- ทดสอบ ข้อมูลเผยแพร่ [Download]
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทดสอบ เทียบโอน [Download]
รายวิชาบังคับก่อน
- ทดสอบ รายวิชาบังคับก่อน [Download]
หัวข้องานวิจัย
- ทดสอบ หัวข้องานวิจัย [Download]
คู่มือ แบบเสนอโครงการ วช.
- ทดสอบ คู่มือ แบบเสนอโครงการ วช. [Download]
ใบปะหน้า
- ทดสอบ ใบปะหน้า [Download]
แบบเสนอกองทุนวิจัย
- ทดสอบ แบบเสนอกองทุนวิจัย [Download]
ทดสอบ งานวิเทศสัมพันธ์
- ทดสอบๆ งานวิเทศสัมพันธ์ [Download]
 

Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี