คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

วิชาการ

QUICK LINK
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ค้นหาข้อมูลหลักสูตร
ศูนย์พื้นที่ ปีหลักสูตร ระดับ แสดงทั้งหมด
ลำดับ หลักสูตร ปีหลักสูตร ศูนย์พื้นที่
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2554 หันตรา
2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2554 วาสุกรี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2554 หันตรา
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2554 วาสุกรี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร 2554 สุพรรณบุรี

Total 11 Record 1 2 3


  •   วาสุกรี  
  •   สุพรรณบุรี  
  •   หันตรา  
  •   นนทบุรี  
  •   ประจำคณะ  
  •   นครสวรรค์  
ปีการศึกษา 2556
- ทดสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร [Download]
ปีการศึกษา 2557
- ทดสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร [Download]  • เอกสารข้อมูลหลักสูตร / แผนการเรียน
ข้อมูล TQF
- ทดสอบ TQF [Download]
ข้อมูลเผยแพร่
- ทดสอบ ข้อมูลเผยแพร่ [Download]
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทดสอบ เทียบโอน [Download]
รายวิชาบังคับก่อน
- ทดสอบ รายวิชาบังคับก่อน [Download]
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

BBBB
10 ธันวาคม 2557

aaaaa
01 ธันวาคม 2557

กกกก
16 ธันวาคม 2560

ทำบุญ วิจัย
18 พฤศจิกายน 2557

ตรวจ 5 ส 2556
02 พฤศจิกายน 2556


 
Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี