สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
Asst.Prof Surachai Am-ugsorn
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Deputy Dean of Academic and Research
งานวิชาการ

นางสาวมารีนา อรุณบุญลือ
Miss Mareena Arunboonlua
หัวหน้ากลุ่มงานด้านวิชาการและวิจัย
Head of Academic and Research Department

นางสาวศศิธร เพียรอ้อย
Miss Sasitorn Pienoy
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer

นางสาวกติกา เล็กจำปี
Miss Katika Lekjumpee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer

นางวรพรรณ จันเที่ยง
Mrs.Waraphan Chanteing
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
Miss Sasinan Sastsara
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
Head of Research and Innovation Aritifacts

นางสาวสุณิสา สุขไสยา
Miss Sunisa Sukasiya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
งานประกันคุณภาพ

นางสาวอโณทัย ทิพเนตร
Miss Anotai Tipanate
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Head of Quality Assurance

นางสาวสุริสา เลิศฤทธิ์
Miss Surisa Loetrit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
งานหลักสูตรและตำราเรียน

นางสาวมาลี พรหมชะอ้อน
Miss Malee Phomchaoon
หัวหน้างานหลักสูตรและตำราเรียน
Head of The Curriculum and Textbooks

นางสาวนิ่มนวล ท่าสระ
Miss Nimnuan Thasa
นักวิชาการศึกษา
Educator

นางสาวบัวทิพย์ สนทอง
Miss Buathip Sonthong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

นายนพปฏล ขิงทอง
Mr.Noppapadol Khingthong
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงานนักศึกษา
Head of Cooperative Education and Intership

นางสาวนภัค คีรีเมฆินทร์
Miss Napak Keereemekin
นักวิชาการศึกษา
Educator

Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ