สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 
     
  •   งานวิชาการ  
  •   งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
  •   งานประกันคุณภาพ  
  •   งานหลักสูตรและตำราเรียน  
  •   งานวิเทศสัมพันธ์  
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- เอกสารปะหน้าวัดผล-4 [Download]
- เอกสารแลกชั่วโมงสอน [Download]
- ใบสรุปผลการสอบรายวิชา-1 [Download]
- ใบสรุปผลการสอบรายวิชา-3 [Download]
- เอกสารปะหน้าวัดผล-2 [Download]
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [Download]
- เอกสารแลกชั่วโมงสอน/จัดสอนแทน/สอนชดเชย [Download]
หลักสูตร
แผนการเรียน
ปฏิทินการศึกษา
- ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 2562 (สำหรับ นศ.เดิม) [Download]
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [Download]
- ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 2562 (สำหรับ นศ.ใหม่) [Download]
ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
หัวข้องานวิจัย
- ทดสอบ หัวข้องานวิจัย [Download]
คู่มือ แบบเสนอโครงการ วช.
- ทดสอบ คู่มือ แบบเสนอโครงการ วช. [Download]
ใบปะหน้า
- ทดสอบ ใบปะหน้า [Download]
แบบเสนอกองทุนวิจัย
- ทดสอบ แบบเสนอกองทุนวิจัย [Download]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- ทดสอบ ระดับคณะ (SAR) [Download]
- ทดสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ [Download]
- ทดสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี [Download]
- ทดสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด [Download]
ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ข้อมูล TQF
- ทดสอบ TQF [Download]
ข้อมูลเผยแพร่
- ทดสอบ ข้อมูลเผยแพร่ [Download]
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทดสอบ เทียบโอน [Download]
รายวิชาบังคับก่อน
- ทดสอบ รายวิชาบังคับก่อน [Download]
ทดสอบ งานวิเทศสัมพันธ์
- ทดสอบๆ งานวิเทศสัมพันธ์ [Download]
 


การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2018) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม [...]
Published : 25 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 [...]
Published : 02 มีนาคม 2561

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม [...]
Published : 05 มีนาคม 2561Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ