สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 
  • ค้นหาข้อมูลหลักสูตร
ศูนย์พื้นที่ ปีหลักสูตร ระดับ แสดงทั้งหมด
ลำดับ หลักสูตร ปีหลักสูตร ศูนย์พื้นที่
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2554 วาสุกรี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2554 วาสุกรี
3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2554 นนทบุรี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2554 สุพรรณบุรี
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2554 นนทบุรี

Total 11 Record 1 2 3

  • เอกสารข้อมูลหลักสูตร / แผนการเรียน
ข้อมูล TQF
- ทดสอบ TQF [Download]
ข้อมูลเผยแพร่
- ทดสอบ ข้อมูลเผยแพร่ [Download]
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทดสอบ เทียบโอน [Download]
รายวิชาบังคับก่อน
- ทดสอบ รายวิชาบังคับก่อน [Download]
 


การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2018) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม [...]
Published : 25 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 [...]
Published : 02 มีนาคม 2561

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม [...]
Published : 05 มีนาคม 2561


 
Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ