สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบและใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ
และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
................
ระเบียบ-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการเงิน ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ - โดย สาขาวิชาการจัดการ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ-ประกวดสื่อดิจิตัล - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี - โดย สาขาวิชาการบัญชี ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - โดย สาขาวิชาการตลาด ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ระเบียบ-กติกาการประกวดร้องเพลง - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

ใบสมัครประกวดลูกทุ่ง-2561 - โดย สาขาวิชาสารสนเทศ ศว. --->>DOWNLOAD<<---

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับตรงทั่วไป)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. และ ป.ตรี


CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 
รายละเอียดการรับสมัคร

 
  •   ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ 
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ประกาศ ทดสอบประกาศ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ระเบียบ ทดสอบระเบียบ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข้อบังคับ ทดสอบข้อบังคับ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ระเบียบ ทดสอบระเบียบ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ ทดสอบข้อบังคับ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ


หลักสูตร / แผนการเรียน
ศูนย์วาสุกรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [Download]
ศูนย์สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร [Download]
ศูนย์หันตรา
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [Download]
ศูนย์นนทบุรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
ศูนย์ประจำคณะ
ศูนย์นครสวรรค์

ปฏิทินการศึกษา
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ทดสอบ ปฏิทินการศึกษา 1 ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้อง / ตารางสอน / ตารางเรียน
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ตารางการใช้ห้อง ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
 


โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
05 มีนาคม 2561

ทดสอบ อัลบั้มรูปกิจกรรมงานหลักสูตรและตำราเรียน
10 ธันวาคม 2557

ทดสอบ อัลบั้มรูปกิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
01 ธันวาคม 2557

ทำบุญ วิจัย
18 พฤศจิกายน 2557

ตรวจ 5 ส 2556
02 พฤศจิกายน 2556Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ