สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

 
  •   ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ 
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสารแลกชั่วโมงสอน/จัดสอนแทน/สอนชดเชย ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ


หลักสูตร / แผนการเรียน
ศูนย์วาสุกรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [Download]
ศูนย์สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร [Download]
ศูนย์หันตรา
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [Download]
ศูนย์นนทบุรี
ปริญญาตรี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [Download]
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [Download]
ปฏิทินการศึกษา
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส.และปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้อง / ตารางสอน / ตารางเรียน
ชื่อเอกสาร กลุ่มเอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ตารางการใช้ห้อง ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
 


การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2018) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม [...]
Published : 25 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 [...]
Published : 02 มีนาคม 2561

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม [...]
Published : 05 มีนาคม 2561Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ