หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา |

โครงสร้างบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน
รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน

นายคณัสนันท์ สงวนสัตย์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและวางแผน

นางศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริหารและวางแผน

นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์
งานติดตามประเมินผลและรายงาน

นางสาวฐิติมา กลิ่นระคนธ์
งานบุคลากร

นางสาวมลฤดี สุภีแดน
งานบุคลากร

นางสาวสุณิสา สุขไสยา
งานสารบรรณCopyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.