หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา |
ประชาสัมพันธ์สำนักงานด้านบริหารและวางแผน
- การถือปฏิบัติเกี่ยวกับวันเวลาการทํางานและการลาของลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ดาวน์โหลด