หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน |
ลำดับ คอร์ส วันที่รับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร ค่าลงทะเบียน
1 หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัยแบบ Step by Step 24 มีนาคม 2560 24 เมษายน 2560 800บาท/คน บาท
2 “การสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 8.0” 08 มิถุนายน 2559 17 มิถุนายน 2559 - บาท
3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash 20 กรกฏาคม 2558 31 กรกฏาคม 2558 - บาท
4 การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์(เกมส์,CAI,Powerpoint) ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 24 มิถุนายน 2558 17 กรกฏาคม 2558 795 บาท
5 การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์(เกมส์,CAI,Powerpoint) ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 22 ธันวาคม 2557 24 ธันวาคม 2557 795 บาท
Copyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.