หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน |
     
         
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง บุญฤทธิ์
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
 
         
 
นางสาวกิตติยา ปัญญาเยาว์
หัวหน้างานบริการวิชาการศูนย์หันตรา
หันตรา
 


 
         
         
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์มงคล ณ ลำพูน
หัวหน้างานบริการวิชาการศูนย์นนทบุรี
นนทบุรี
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
หัวหน้างานบริการวิชาการศูนย์สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
Copyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.