หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา |
ลำดับ คอร์ส วันที่รับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร ค่าลงทะเบียน
1 การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์(เกมส์,CAI,Powerpoint) ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 24 มิถุนายน 2558 17 กรกฏาคม 2558 795 บาท
2 การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์(เกมส์,CAI,Powerpoint) ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 22 ธันวาคม 2557 24 ธันวาคม 2557 795 บาท
Copyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.