คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

LEARNNING
 
กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ประสานงานคณะ

กรรมการจากหัวหน้าสาขาวิชา เลือกกันเองจำนวนไม่เกิน 3 คน

กรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ จำนวน 2 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

เลขานุการ

 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.