คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | วิทยาลัยการจัดการ
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ข่าวสารการอบรม
     
  อบรมหัวข้อ กลยุทธ์ 4.0 (Strategy 4.0)

รายละเอียด

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.