คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ข่าวสารการอบรม
     
  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐” โดย สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด

  การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเส้นทางการประกอบอาชีพ

รายละเอียด

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

รายละเอียด

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรรุ่นที่ 1"

รายละเอียด

  เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Smart QC for Industry 4.0

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.