คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
     
  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด

  โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้นให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียด

  ศึกษาดูงาน Investory ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  ต้นกล้าวาสุกรี ลีลาวดีช่อที่ 12

รายละเอียด

  บริจาค อาคารห้องสมุด รร.วัดชีธาราม

รายละเอียด

  กิจกรรมทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  โครงการพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๕

รายละเอียด

  โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ ๑

รายละเอียด

  พี่ชวนน้องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทำพานไหว้ครู ปี 2560

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู (สาขาวิชาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  ขบวนแห่ของ บท.มทรส. ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561

รายละเอียด

  ทีมวิทยกรโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

รายละเอียด

  บริหารธุรกิจฯ สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๙

รายละเอียด

  แนะแนวทางการศึกษาโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

รายละเอียด

  แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

รายละเอียด

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา

รายละเอียด

  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โปรเนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียด

  บท.ร่วมกิจกรรม โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

รายละเอียด

  รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน

รายละเอียด

  ภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด

  ภาพถ่าย โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.