คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
     
  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด

  โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้นให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียด

  ศึกษาดูงาน Investory ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  ต้นกล้าวาสุกรี ลีลาวดีช่อที่ 12

รายละเอียด

  งานมิตติ้งสาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  พิธีปลดติ้ง สาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  บริจาค อาคารห้องสมุด รร.วัดชีธาราม

รายละเอียด

  กิจกรรมทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  โครงการพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๕

รายละเอียด

  โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ ๑

รายละเอียด

  พี่ชวนน้องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทำพานไหว้ครู ปี 2560

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู (สาขาวิชาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  ขบวนแห่ของ บท.มทรส. ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561

รายละเอียด

  ทีมวิทยกรโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

รายละเอียด

  บริหารธุรกิจฯ สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๙

รายละเอียด

  แนะแนวทางการศึกษาโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

รายละเอียด

  แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

รายละเอียด

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา

รายละเอียด

  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โปรเนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียด

  โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์สุพรรณบุรี

รายละเอียด

  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์

รายละเอียด

  โครงการสร้างฝายเก็บน้ำและสร้่างบันไดลงฝาย ระบบสารสนเทศฯ หันตรา

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.