คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

Main Menu

LEARNNING
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์สุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 งานบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา สาขาการจัดการ ร่วมพัฒนาโรงเรียนวังหว้า คณบดีฯ ให้โอวาท แก่ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการอบรม

ประมวลภาพกิจกรรม

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ผลงานนักศึกษา

 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.