คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

LEARNNING
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารการอบรม

  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐” โดย สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด

  เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Smart QC for Industry 4.0

รายละเอียด

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

รายละเอียด

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรรุ่นที่ 1"

รายละเอียด

  การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเส้นทางการประกอบอาชีพ

รายละเอียด

 

ประมวลภาพกิจกรรม

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้นให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียด

  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด

  บท.ร่วมกิจกรรม โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

รายละเอียด

  รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน

รายละเอียด

  ภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด

  ภาพถ่าย โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

  ทีมวิทยกรโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.