คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

สาขาวิชา

LEARNNING
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา 2560 กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวสารการอบรม

  อบรมหัวข้อ กลยุทธ์ 4.0 (Strategy 4.0)

รายละเอียด

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด

  การจัดทำคู่มือ ระบบฐานข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

รายละเอียด

  โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น 1

รายละเอียด

 

ประมวลภาพกิจกรรม

  โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.