คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

QUICK LINK

LEARNNINGBanner-PR คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน บันทึกข้อมูลศิษย์เก่า
 

รอบรั้วบริหาร

"บริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลกรุงเก่า เตรียมหลักสูตรวิชาชีพ สร้าง นศ.เข้าระบบ ม."
"รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน "
ภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
แนวปฎิบัติที่ดี เรื่องการสร้างบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ โดยอาจารย์ดำรงศักดิ์ หัตถศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์วาสุกรี

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ประมวลภาพกิจกรรม

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้นให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียด

  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด

  บท.ร่วมกิจกรรม โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

รายละเอียด

  รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน

รายละเอียด

  ภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด

  ภาพถ่าย โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.