คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: ประวัติความเป็นมา ::

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะตั้งขึ้นตามมาตรา 6 และ 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118ก หน้า 22 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง คือ ศูนย์วาสุกรี ศูนย์หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการการจัดการ
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

       ในภาคเรียนที่ 1/2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553) คณะมีนักศึกษา จำนวน 6,735 คน แยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1,694 คน และระดับปริญญาตรี 5,001 คน มีบุคลากรทั้งหมด 213 คน แยกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 173 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน


  :: ปรัชญา/ปนิธาน ::

ปรัชญา

การบริหารจัดการงานในองค์กรจะสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ

ปณิธาน

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เชี่ยวชาญการปฏิบัติ พัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพสู่สังคมและชุมชน


  :: วิสัยทัศน์/พันธกิจ ::

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า
 3. นำองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะทุกด้านไปพัฒนาสังคม ชุมชน
 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5.  เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
 6.  บริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งเงินทุนจากภายนอก ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 7. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  :: เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ::

เป้าหมาย  

 1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำในองค์กร สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 

      2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภายในปีการ
          ศึกษา 2554 

      3. จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
          ความเข้าแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำ 

      4. บุคลากรในคณะมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อจำนวนบุคลากร 
      5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
          อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง
      6. จัดกิจกรรมหรือโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
          ร้อยละ 2 ของจำนวนนักศึกษา
      7. คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะ การปฏิบัติ
          งานหรือศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
      8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีกระบวนการประเมินผล
          การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
          เชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
      2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กร / ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
          สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
      3. เพื่อจัดบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
          ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
      4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
          ที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
      5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้มีความรู้ความสามารถในเชิง
          วิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะการปฏิบัติงาน
      7. เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีกระบวนการประเมินผล
          การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้


  :: อัตลักษณ์ ::

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)

    2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-
        based Teching and Training)

    3 มุ่งเน้นการผลิด บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเป็นมืออาชีพ (Professional
       Oriented ) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ รู้จริง มีทักษะความชำนาญ และมีจริยธรรมในอาชีพ


  :: แผนยุทธศาศตร์ ::

  :: แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษา ::

แผนที่ศูนย์วาสุกรี และศูนย์หันตรา

แผนที่ศูนย์นนทบุรี

แผนที่ศูนย์สุพรรณบุรี

แผนที่ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.