คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: ประวัติความเป็นมา ::

ประวัติความเป็นมาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยอีก ๙ แห่ง โดยแต่ล่ะแห่งมีอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง สำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี” และเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นคณะ จำนวน ๖ คณะ โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (สำนักงานคณบดี) ศูนย์ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๖ หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจำนวน ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน ๑ หลักสูตร


  :: ปรัชญา/ปนิธาน ::

ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการงานในองค์กรจะสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เชี่ยวชาญการปฏิบัติ พัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพสู่สังคมและชุมชน


  :: วิสัยทัศน์/พันธกิจ ::

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งความรู้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

• การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

• การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม

• การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน

• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล


  :: ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก ::

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกำลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักที่  ๑  การผลิตบัณฑิต

                        ๑.๑  คุณภาพบัณฑิต

                        ๑.๒  คุณภาพอาจารย์

                        ๑.๓  หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

ภารกิจหลักที่  ๒  การวิจัย

ภารกิจหลักที่  ๓  การบริการวิชาการ

ภารกิจหลักที่  ๔  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภารกิจหลักที่  ๕  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

                        ๕.๑  การบริหารจัดการ

                        ๕.๒  การปฏิบัติงานสนับสนุน


  :: อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ::

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


  :: แผนกลยุทธ์คณะ ::

  :: แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษา ::

สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)
เลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๒ ๔๑๗๙ - ๘๐ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๓

แผนที่ศูนย์วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์นนทบุรี)
เลขที่ ๗/๑ หมู่ ๑ ถนนนนทบุรี ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๙ ๑๓๖๙-๗๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๒๖๘๒

แผนที่ศูนย์นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
เลขที่ ๔๕๐ หมู่ ๖ ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาทตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๔ ๔๓๐๑ – ๓ โทรสาร ๐ ๓๕๕๗ ๒๓๓๑

แผนที่ศูนย์สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๒๕๕๔ โทรสาร ๐ ๓๕๓๒ ๓๖๑๕

แผนที่ศูนย์หันตรา


 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.