คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: อัตลักษณ์ ::

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)

    2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-
        based Teching and Training)

    3 มุ่งเน้นการผลิด บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเป็นมืออาชีพ (Professional
       Oriented ) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ รู้จริง มีทักษะความชำนาญ และมีจริยธรรมในอาชีพ

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.