คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ::

เป้าหมาย  

 1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำในองค์กร สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 

      2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภายในปีการ
          ศึกษา 2554 

      3. จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
          ความเข้าแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำ 

      4. บุคลากรในคณะมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อจำนวนบุคลากร 
      5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
          อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง
      6. จัดกิจกรรมหรือโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
          ร้อยละ 2 ของจำนวนนักศึกษา
      7. คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะ การปฏิบัติ
          งานหรือศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
      8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีกระบวนการประเมินผล
          การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
          เชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
      2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กร / ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
          สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
      3. เพื่อจัดบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
          ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
      4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
          ที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
      5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้มีความรู้ความสามารถในเชิง
          วิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะการปฏิบัติงาน
      7. เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีกระบวนการประเมินผล
          การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.