คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก ::

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกำลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักที่  ๑  การผลิตบัณฑิต

                        ๑.๑  คุณภาพบัณฑิต

                        ๑.๒  คุณภาพอาจารย์

                        ๑.๓  หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

ภารกิจหลักที่  ๒  การวิจัย

ภารกิจหลักที่  ๓  การบริการวิชาการ

ภารกิจหลักที่  ๔  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภารกิจหลักที่  ๕  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

                        ๕.๑  การบริหารจัดการ

                        ๕.๒  การปฏิบัติงานสนับสนุน

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.