คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: วิสัยทัศน์/พันธกิจ ::

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า
  3. นำองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะทุกด้านไปพัฒนาสังคม ชุมชน
  4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.  เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
  6.  บริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งเงินทุนจากภายนอก ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  7. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.