คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: วิสัยทัศน์/พันธกิจ ::

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งความรู้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

• การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

• การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม

• การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน

• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.