คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษา ::

สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)
เลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๒ ๔๑๗๙ - ๘๐ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๓

แผนที่ศูนย์วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์นนทบุรี)
เลขที่ ๗/๑ หมู่ ๑ ถนนนนทบุรี ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๙ ๑๓๖๙-๗๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๒๖๘๒

แผนที่ศูนย์นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
เลขที่ ๔๕๐ หมู่ ๖ ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาทตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๔ ๔๓๐๑ – ๓ โทรสาร ๐ ๓๕๕๗ ๒๓๓๑

แผนที่ศูนย์สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๒๕๕๔ โทรสาร ๐ ๓๕๓๒ ๓๖๑๕

แผนที่ศูนย์หันตรา

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.