คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

QUICK LINK

LEARNNING
 
  :: ประวัติความเป็นมา ::

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะตั้งขึ้นตามมาตรา 6 และ 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118ก หน้า 22 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง คือ ศูนย์วาสุกรี ศูนย์หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการการจัดการ
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

       ในภาคเรียนที่ 1/2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553) คณะมีนักศึกษา จำนวน 6,735 คน แยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1,694 คน และระดับปริญญาตรี 5,001 คน มีบุคลากรทั้งหมด 213 คน แยกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 173 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.