คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ >> หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >>รายละเอียด
     สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


     
     - มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน
     - เรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต
     - ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนCopyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.