คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ >> หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม >>รายละเอียด
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 ธันวาคม 2559 Investory ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.