คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ข่าวสารการอบรม >>รายละเอียด


คณาจารย์ที่มีรายนามดังนี้ โปรดเข้าร่วมอบรมการจัดทำคู่มือ ระบบฐานข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 3308 อาคาร 3 ศูนย์พระนครศรอยุธยา วาสุกรี 
1. อ.สุนันทรา ขำนวนทอง
2. อ.พรรณราย ไพบูลย์
3. ผศ.เบ็ญจมาส นาควงษ์
4. อ.ธนภัทร ขาววิเศษ
5. อ.ทวีศักดิ์ คงตุก
6. อ.บารมี โอสธีรกุล
7. ผศ.สุภานันต์ จันทร์ตรี
8. อ.สุมาลี นามโชติ
9. คุณดนัย สันทกิจไพบูลย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.