คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ข่าวสารการอบรม >>รายละเอียด
ในวันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์  บุญโต และอาจารย์พรรณราย  เกิดลาภี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น เป็นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ณ ตลาดต้องชม ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนตรศรีอยุธยา โดยสาขาวิชาการตลาดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.