คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ข่าวสารการอบรม >>รายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในวันที่ 28-30สิงหาคม 2560 ณ อินเนอร์แรงส์
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.