คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม >>รายละเอียด
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 24 ชั้น 10
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 
ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
เป็นประธานเปิดโครงการสหกิจศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2560 : โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 
โดยมี อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศว์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานประกอบการ" และได้รับเกียรติจาก
ดร.ธนนนท์ สิมมากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท IDEA DESIGN AND DEVELOPMENT CO.,LTD
บริษัท G-TECH SYSTEM LTD.,PART และบริษัท เจริญทรัพย์ ถาวร ค้าเหล็ก จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระเบียบและขั้นตอนการกำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.