คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
    หน้าหลัก >> รอบรั้วบริหาร >>รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15 พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ ขั้นตอนสำหรับการรับมือ Digital Transformation และให้หัวหน้าสาขาวิชาพบปะนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.