คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับคณะ
LEARNNINGหัวสาขาวิชาประจำคณะ/ศูนย์

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.