คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

Main Menu

LEARNNING
 
  :: ขั้นตอนฝึกงาน ::

 1. รับใบแจ้งสถานที่ฝึกงานกรอกรายละเอียด พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษา   และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณา
  2. นำใบแจ้งสถานที่ฝึกงานส่งที่สำนักงานโครงการสหกิจศึกษาฯ
  3. สำนักงานสหกิจศึกษาและฝึกงานนักศึกษาพิจารณาและออกหนังสือขอความอนุเคราะห์
  4. นักศึกษานำหนังสือขอความอนุเคราะห์ แบบตอบรับ และขอบข่าย   ข้อกำหนดในการฝึกงานแก่สถานประกอบการ
  5. สถานประกอบการพิจารณา
      5.1 หาไม่รับนักศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการตั้งแต่ขั้นที่ 2
      5.2 รับนักศึกษา
  6. นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศฝึกงานเพื่อชี้แจงแนวทางการฝึกงาน
  7. นักศึกษารับหนังสือส่งตัวในวันปฐมนิเทศ
  8. นักศึกษารายงานตัว พร้อมยื่นหนังสือส่งตัว
  9. กิจกรรมนิเทศ อาจารย์นิเทศจะนิเทศตามวันและเวลาที่กำหนด    โดยไม่แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
10. กิจกรรมหลังฝึกงาน ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบประเมินสมุดบันทึกการฝึกงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.