คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

Main Menu

LEARNNING
 
  :: ขั้นตอนสหกิจศึกษา ::

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ขั้นตอนโดยย่อ 

 1. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
 2. รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา
 3. การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา
 4. เสนองานแก่นักศึกษา
 5. ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
 6. ประสานงานสถานประกอบการ
 7. การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
 8. ปฐมนิเทศในสถานประกอบการ
 9. กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน
 10. การนิเทศงานสหกิจศึกษา
 11. กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน

 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.