คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

Main Menu

LEARNNING
 
  :: รู้จักสหกิจศึกษา ::

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ อย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
1. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน 
2. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องด้วยมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
 
3. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบและความมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
4. เกิดทักษะการสื่อสารและการรายงานข้อมูล
 
5. สามารถเลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง
 
6. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการทำงานสูง และมีโอกาส
ได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

ประโยชน์ของสหกิจศึกษา
 
ประโยชน์ต่อสถานบันการศึกษา 
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ได้รับข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการตลอดทั้งปี 
2. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญกว่า
 
3. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา
ช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ 
4. เป็นวิธการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคตด้วยโดยไม่จำเป็นต้อง
การทดลองงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา 
1. บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา 
2. ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสกิจศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ และวินัยสูงขึ้น


 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.