คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

Main Menu

LEARNNING
 
  :: วิสัยทัศน์/พันธกิจ ::

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า
  3. นำองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะทุกด้านไปพัฒนาสังคม ชุมชน
  4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.  เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
  6.  บริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งเงินทุนจากภายนอก ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  7. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  :: เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ::

เป้าหมาย  

 1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำในองค์กร สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 

      2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภายในปีการ
          ศึกษา 2554 

      3. จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
          ความเข้าแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำ 

      4. บุคลากรในคณะมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อจำนวนบุคลากร 
      5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
          อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง
      6. จัดกิจกรรมหรือโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
          ร้อยละ 2 ของจำนวนนักศึกษา
      7. คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะ การปฏิบัติ
          งานหรือศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
      8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีกระบวนการประเมินผล
          การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
          เชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
      2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กร / ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
          สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
      3. เพื่อจัดบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
          ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
      4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
          ที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
      5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้มีความรู้ความสามารถในเชิง
          วิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะการปฏิบัติงาน
      7. เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีกระบวนการประเมินผล
          การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้


  :: อัตลักษณ์ ::

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)

    2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-
        based Teching and Training)

    3 มุ่งเน้นการผลิด บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเป็นมืออาชีพ (Professional
       Oriented ) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ รู้จริง มีทักษะความชำนาญ และมีจริยธรรมในอาชีพ


  :: แผนยุทธศาศตร์ ::

  :: แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษา ::

แผนที่ศูนย์วาสุกรี และศูนย์หันตรา

แผนที่ศูนย์นนทบุรี

แผนที่ศูนย์สุพรรณบุรี

แผนที่ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


  :: สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::

  :: สำนักงานสหกิจศึกษา ::

  :: สาขาวิชาการบัญชี ::

  :: สาขาวิชาการจัดการ ::

  :: สาขาวิชาการตลาด ::

  :: สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร ::

  :: สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ::

  :: บัณฑิตศึกษา ::

 
Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.